દિશા પટણી બાગી-2 ફિલ્મમાં ટાયગર સાથે દેખાશે

Mbf-d„ybB

bp¡rghyX$“p rhs¡gp hjp£“p ky‘fõV$pf Ar“g L$‘yf“u ‘yÓu A“¡ Arc“¡Óu kp¡“d L$‘yf b¡ qaëdp¡“¡ gB“¡ ìeõs b“¡gu R>¡. S>¡ ‘¥L$u A¡L$ qaëd k„S>e v$Ñ“u gpBa ‘f b“¡gu qaëd v$Ñ R>¡. S>¡dp„ fZbuf L$‘yf k„S>ev$Ñ“u c|rdL$pdp„ “S>f¡ ‘X$“pf R>¡. rlfp“u“u qaëd lp¡hp’u Ap qaëd sp¡ ky‘frlV$ ’“pf R>¡. kp¡“d L$‘yf qaëd“u kp’¡ kp’¡ Ål¡fpsdp„ ‘Z kq¾$e R>¡. s¡ Ål¡fps“u vy$r“epdp„ kp¥’u h^pf¡ L$dpZu L$f“pf cpfsue Arc“¡ÓuAp¡dp„ õ’p“ ^fph¡ R>¡. kp¡“d L$‘yf A¡L$ Ål¡fpsdp„ L$pd L$fhp dpV¡$ 450000 X$p¡gf’u ‘Z h^pf¡ “pZp„ d¡mhu R>¡. L$p¡gN¡V$, gL$k, Ap¡‘p¡ dp¡bpBg A“¡ AÞe L¡$V$guL$ Ål¡fpsdp„ L$pd L$fu QyL$u R>¡. s¡ L¡$V$guL$ rhv$¡iu b°pÞX$dp„ cpfs“u b°pÞX$ A¡çb¡k¡X$f ‘Z R>¡. kp¡“d L$‘yf ‘pk¡ lpgdp„ b¡ qaëdp¡ R>¡. S>¡dp„ fpS>Ly$dpf rlfp“u dp¡V$u qaëd v$Ñ R>¡. S>¡ k„S>e v$Ñ“u gpBa ‘f Ap^pqfs qaëd R>¡. S>¡dp„ fZbuf L$‘yf k„S>e v$Ñ“u c|rdL$pdp„ R>¡. dm¡gu dprlsu dyS>b ‘p¡sp“p Ap“„v$ AplºÅ kp’¡“p k„b„^“¡ qv$“ ârsqv$“ h^y“¡ h^y dS>bys b“phu flu R>¡. v$ffp¡S> kp¡rieg rdqX$ep ‘f s¡d“p ap¡V$p¡ dyL$hpdp„ Aphu füp„ R>¡. kp¡rieg rdqX$ep ‘f dyL$hpdp„ Aph¡gp ap¡V$p’u kprbs ’pe R>¡ L¡$ s¡d“u hÃQ¡“p k„b„^ lh¡ “hu JQpB ‘f ‘lp¢Qu füp„ R>¡. AgbÑ bß¡ Üpfp lSy> ky^u X¡$qV„$N“¡ gB“¡ L$p¡B Ål¡fps kÑphpf fus¡ L$fu “’u. Ap“„v$ AplºÅ cpfs“p AN°Zu A¡L$k‘p¡V®$ lpDk“p dprgL$“p ‘yÓ sfuL¡$ R>¡. A¡L$ L$gp¡t’N h¡bkpBV$“p dprgL$ sfuL¡$ ‘Z R>¡. â¡d fs“ ^“ ‘pep¡ A“¡ r“fÅ S>¡hp qaëd L$ep® bpv$ s¡“u gp¡L$râesp h^u lsu.

You might also like More from author