દિશા પટણી બાગી-2 ફિલ્મમાં ટાયગર સાથે દેખાશે

Mbf-d„ybB

bpNu-3 qaëd b“phhp“u Ål¡fps L$fhpdp„ Apìép„ bpv$’u bp¡rghyX$dp„ qaëd“¡ gB“¡ QQp® R>¡X$pB NB R>¡. qaëddp„ dy¿e Arc“¡Óu sfuL¡$ L$p¡Z fl¡i¡ s¡“u QQp® qaëd“u rkL$hg“u Ål¡fps L$fpep bpv$ iê$ ’B lsu. Å¡ L¡$ lh¡ QQp®“p¡ A„s Aphu Nep¡ R>¡. qv$ip ‘pV$Zu rkL$hg qaëddp„ dy¿e Arc“¡Óu sfuL¡$ fl¡i¡ s¡hu Ål¡fps lh¡ L$fu v$¡hpdp„ Aphu R>¡. qaëddp„ iê$Apsdp„ Arc“¡Óu“¡ gB“¡ A“¡L$ “pdp¡ k‘pV$u ‘f Apìep„ lsp„. kprS>v$¡ ApMf¡ Ål¡fps L$fu v$u^u R>¡ L¡$ qv$ip ‘pV$Zu dy¿e Arc“¡Óu sfuL¡$ fl¡i¡. qv$ip“¡ dp¡V$u qaëd lp’ gpNu NB R>¡ L¡$ qv$ip V$pBNf kp’¡ rlfp¡B““u c|rdL$p Av$p L$f“pf R>¡. kprS>v$ ‘l¡gp’u S> qaëddp„ ä¡i Å¡X$u QdL$phhp dpV¡$ BÃRy>L$ lsp„. S>¡’u Ap r“Z®e L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. gyL$ V¡$õV$dp„ Å¡ep bpv$ bß¡“u L¡$rdõV²$u Å¡fv$pf v$¡MpB flu R>¡. âp¡S>L¡$V$ ‘f lh¡ V„y$L$ kdedp„ L$pd iê$ L$fpi¡. A¡L$i“ rkL$hÞk dpV¡$ V²¡$t“N g¡hp dpV¡$ V$pBNf ApNpdu drl“pdp„ lp¢NL$p¢N S>i¡. dpi®g ApV®$k“p qX$f¡L$V$f l¡W$m V²¡$t“N g¡“pf R>¡. s¡ A¡L$ drl“p ky^u spgud g¡“pf R>¡. QpB“uT dpi®g ApV®$k L$fsp„ AgN V²¡$t“N g¡i¡. Al¡dv$ Mp“ BÃR>¡ R>¡ L¡$ rkL$hg qaëddp„ õV$ÞV$“¡ AgN fpMhpdp„ Aph¡. â’d qaëd bp¡L$k Ap¡qak ‘f Mpk L$dpg L$fu iL$u “ lsu. S>¡’u buÅ cpN“¡ h^pf¡ dipgp kp’¡ b“phhp“u s¥epfu R>¡. V$pBNf ‘pk¡ ‘Z lpgdp„ L¡$V$guL$ kpfu qaëdp¡ Aphu flu R>¡. s¡ A¡L$i“ qaëdp¡dp„ h^pf¡ AkfL$pfL$ kprbs ’B füp¡ R>¡. qv$ip kp’¡ V$pBNf“p k„b„^p¡“¡ gB“¡ ‘Z cysL$pmdp„ QQp® flu R>¡. bß¡ hÃQ¡ â¡d k„b„^“u hps rdqX$epdp„ ‘Z âL$pris ’B QyL$u R>¡.

 

 

You might also like More from author