ક્રિકેટ વીરાંગનાઓ ખુબ લડી

મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડકપ માં ભારતનો નોંધપાત્ર વિજય

Mbf-X$b} (eyL¡$)

HÁg¡ÞX$dp„ Qpgu fl¡gp„ drlgp q¾$L¡$V$ hëX®$L$‘dp„ frhhpf¡ X$b}dp„ ep¡Åe¡gu d¡Qdp„ cpfs¡ ‘pqL$õsp““¡ 95 f“¡ L$pfdp¡ ‘fpS>e Apàep¡ lsp¡. cpfsue bp¡gf A¡L$sp rbõs¡A¡ 10 Ap¡hfdp„ dpÓ 18 f“ Ap‘u“¡ ‘pqL$õsp““u ‘p„Q rhL¡$V$ M¡fhu lsu. L¡$àV$“ rdspgu fpS>“p “¡s©Ðhdp„ hëX®$L$‘dp„ cpfs“u Ap km„N ÓuÆ Æs R>¡. frhhpf¡ d¡Qdp„ cpfs¡ V$p¡k Æsu“¡ b¡qV„$N ‘k„v$ L$fu lsu. 50 Ap¡hfdp„ cpfs¡ 9 rhL¡$V¡$ 169 f“ L$ep® lsp„. Ap¡‘“f ‘y“d fpDs¡ 72 bp¡gdp„ kp¥’u h^pf¡ 47 f“ L$ep® lsp„. Äepf¡ ‘pqL$õsp““u kdN° V$ud 38.1 Ap¡hfdp„ dpÓ 74 f“¡ Ap¡gApDV$ ’B NB lsu. ‘pqL$õsp““u L¡$àV$“ k“p duf¡ 29 A“¡ “prlv$p Mp“¡ 23 f“ L$ep® lsp„. cpfs“u OpsL$ bp¡tgN A“¡ Qyõs qa[ëX„$N“p L$pfZ¡ ‘pqL$õsp““p b¡ àg¡efp¡“¡ bpv$ L$fsp sdpd àg¡efp¡ b¡ Ap„L$X$p“p õL$p¡f ‘Z L$fu i¼ep “lp¡sp. rb°V$“dp„ S> ANpD ep¡Åe¡gu Q¡[çàeÞk V²$p¡audp„ rhfpV$ L$p¡lgu“p “¡s©Ðh l¡W$m cpfsue V$ud“¡ ‘pqL$õsp“¡ ‘fpS>e Apàep¡ lsp¡. Æs kp’¡ ‘p¡BÞV$ V¡$bgdp„ cpfsue drlgp q¾$L¡$V$ V$ud V$p¡‘ ‘f ‘lp¢Qu R>¡.

You might also like More from author