નિખિલની ફિલ્મમાં રાધિકા આપ્ટે જોરદાર રોલમાં હશે

Mbf-d„ybB

bp¡rghyX$dp„ lp¡V$ A“¡ bp¡ëX$ õV$pf sfuL¡$ Dcf¡gu fpr^L$p ApàV¡$ “hu qaëddp„ lh¡ A¡L$ lp¡V$, k¡L$ku, dlÐhL$p„nu ape“p[Þkeg eyhrs“u c|rdL$p Av$p L$f“pf R>¡. “hu qaëddp„ s¡ “hp S> Ahspfdp„ QplL$p¡“u hÃQ¡ Aph“pf R>¡. r“rMg AX$hpZu bÅf “pd“u qaëd b“phu füp„ R>¡. Ap qaëddp„ fpr^L$p“u kp’¡ kp’¡ k¡a Agu Mp“ A“¡ fpL¡$i dl¡fp“u c|rdL$p fl¡gu R>¡. r“rMg AX$hpZu“u qaëddp„ k¡a Agu Mp““u ip“v$pf c|rdL$p Å¡hp dm“pf R>¡. s¡ rbT“¡k L$pfp¡bpfu sfuL¡$ qaëddp„ fl¡i¡. Ap qaëd“u kp’¡ S> rh“p¡v$ dl¡fp“p ‘yÓ fp¡l“ dl¡fp bp¡rghyX$dp„ A¡ÞV²$u L$f“pf R>¡. s¡ lpgdp„ Ap qaëd dpV¡$ d„ybBdp„ iyqV„$N L$fu flu R>¡. AX$hpZuA¡ dprlsu Ap‘sp L$üy R>¡ L¡$ qaëd kp’¡ fp¡l“ dl¡fp“u bp¡rghyX$dp„ A¡ÞV²$u ’B flu R>¡. Qp¡L$g¡V$ bp¡e õV$pf ‘yÓ fp¡l““u A¡ÞV²$u“¡ gB“¡ ‘Z cpf¡ DÐkyL$sp R>¡. fp¡l““u kp’¡ kp’¡ A¡L$ dS>bys Arc“¡sp“u qaëddp„ S>ê$f lsu. S>¡ lh¡ k¡a Agu Mp“ S>ê$qfeps ‘|Z® L$fu füp¡ R>¡. qaëdp¡dp„ Sy>v$p-Sy>v$p fp¡g L$fhp dpV¡$ ÅZusu fl¡gu fpr^L$pA¡ L$üy R>¡ L¡$ k¡a A“¡ fp¡l“ S>¡hp L$gpL$pfp¡ kp’¡ L$pd L$fu“¡ s¡ cpf¡ Myi R>¡. s¡ qaëddp„ d„ybB“u A¡L$ eyhrs sfuL¡$“u c|rdL$p Av$p L$fu flu R>¡. õV$p¡L$ dpL£$V$ A„N¡ Ap qaëd s¥epf L$fhpdp„ Aphu flu R>¡. ANpD“u qaëdp¡dp„ S>¡ âL$pf“u c|rdL$p Av$p L$fu R>¡ s¡“p L$fsp„ Ap fp¡g AgN R>¡. Apf bpgL$u“u qaëd ‘¡X$d¡“dp„ s¡ Ane Ly$dpf“u kp’¡ L$pd L$fu flu R>¡. ‘¡X$d¡“dp„ fpr^L$p s¡“p rlõkp“y iyqV„$N ‘|Z® L$fu QyL$u R>¡. lh¡ s¡ bÅf qaëddp„ ‘p¡sp“y k„‘|Z® Ýep“ L¡$[ÞÖs L$fu flu R>¡. rhs¡gp hjp£dp„ rh“p¡v$ dl¡fpA¡ ‘Z L¡$V$guL$ qaëdp¡ L$fu lsu. s¡ rhs¡gp hjp£dp„ ky‘fõV$pf Arc“¡sp ‘¥L$u A¡L$ sfuL¡$ füp¡ lsp¡. rh“p¡v$ dl¡fpA¡ Of S>¡hu epv$Npf qaëdp¡dp„ L$pd L$fu“¡ ‘p¡sp“u Ly$imsp kprbs L$fu lsu.

You might also like More from author