હવે સાયના નેહવાલ પરની ફિલ્મમાં શ્રદ્ધા જોવા મળશે

Mbf-d„ybB

bp¡rghyX$dp„ lpg v$¡i“u dp¡V$u k¡rgrb°V$u“u gpBa ‘f qaëd b“phhp“p¡ v$p¡f Åfu füp¡ R>¡. lh¡ cpfsue b¡X$rdÞV$“ õV$pf kpB“p “l¡hpg“u gpBa ‘f qaëd b“phhpdp„ Aphu flu R>¡. S>¡dp„ kpB“p “l¡hpg“p fp¡gdp„ îÝ^p L$‘yf “S>f¡ ‘X$“pf R>¡. Ap qaëddp„ ‘p¡sp“u c|rdL$p“¡ Þepe Ap‘hp dpV¡$ îÝ^p L$‘yf¡ Å¡fv$pf V²¡$t“N g¡hp“u iê$Aps L$fu v$u^u R>¡. s¡ b¡X$rdÞV$““p k„b„^dp„ V²¡$r“„N gB flu R>¡. qaëddp„ ‘p¡sp“u c|rdL$p A„N¡ hps L$fsp„ îÝ^p L$‘yf¡ L$üy R>¡ L¡$ s¡ qaëddp„ Q¡[ç‘e“ kpB“p “l¡hpg“u c|rdL$p Av$p L$fu flu R>¡. Ap Myb ‘X$L$pfê$‘ c|rdL$p R>¡. õ‘p¡V®$k âÐe¡ Mpk ¾¡$T ^fph“pf îÝ^p L$‘yf ‘p¡sp“p õL|$g“p qv$hkp¡dp„ aºV$bp¡g, bpõL¡$V$bp¡g, l¡ÞX$bp¡g A“¡ b¡X$rdÞV$“ S>¡hu fds fdu QyL$u R>¡. ‘f„sy lh¡ s¡ qaëddp„ fueg gpBa“u õV$pf M¡gpX$u“u c|rdL$p Av$p  L$fhp S>B flu R>¡. lpgdp„ A¡hp l¡hpg hpf„hpf Aphsp füp„ R>¡ L¡$ îÝ^p fp¡L$ Ap¡“-2 qaëd“p õV$pf aflp“ A¿sf kp’¡ X¡$qV„$N L$fu flu R>¡. îÝ^p L$‘yf A“¡ aflp“ A¿sf“p k„b„^p¡“¡ gB“¡ lpgdp„ kdN° bp¡rghyX$“u kp’¡ kp’¡ v$¡i“p QplL$p¡dp„ QQp® flu R>¡. Å¡ L¡$ îÝ^p“p “ÆL$“p gp¡L$p¡ L$lu füp„ R>¡ L¡$ s¡ tkNg R>¡ A“¡ ‘p¡sp“p L$pd ‘f Ýep“ Ap‘u flu R>¡. s¡ lpg“p kdedp„ bp¡rghyX$“u qaëdp¡dp„ ‘X$L$pfê$‘ c|rdL$p L$fu flu R>¡. s¡ lku“p A“¡ kpB“p “l¡hpg“u gpBa ‘f“u qaëddp„ c|rdL$p Av$p L$fu flu R>¡. S>¡ s¡“u Ly$imsp kprbs L$f¡ R>¡. Ap gp¡L$râe Arc“¡Óu“p A¡L$ “ÆL$“p rdÓ¡ L$üy R>¡ L¡$ îÝ^p ‘pk¡ k„b„^“p dpdg¡ qV$à‘Zu L$fhp“p¡ rbgLy$g kde “’u. Ap„riL$u kp’¡ îÝ^p“u L¡$qfefdp„ s¡Æ Aphu lsu. Apqv$Ðe fp¡e L$‘yf kp’¡ ‘Z s¡“p k„b„^“u QQp® iê$Apsdp„ flu lsu. Å¡ L¡$ aflp“ A“¡ Apqv$Ðe fp¡e L$‘yf hÃQ¡ îÝ^p“¡ gB“¡ L¡$V$guL$ hMs bp¡gpQpgu ‘Z ’B QyL$u R>¡. aflp“ A¡L$ Arc“¡sp sfuL¡$ sp¡ agp¡‘ füp¡ R>¡.

You might also like More from author