સન્ની-લિઓન એમટીવીના શો ને લઇ ને ખુબ વ્યસ્ત

Mbf-d„ybB

bp¡rghyX$dp„ kp¥’ gp¡L$râe õV$pf ‘¥L$u A¡L$ A“¡ kp¥’u h^pf¡ kÃX®$ L$fhpdp„ Aph¡gu k¡L$ku k“u rgep¡“ lpgdp„ L$‘ëk qfeprgV$u ip¡ A¡dV$uhu õ‘urgV¹$k rhëgpdp„ L$pd L$fu flu R>¡. Ap ip¡“¡ k“u rgep¡“ R>¡ëgp ÓZ hj®’u lp¡õV$ L$fu flu R>¡. k“u rgep¡““p L$pfZ¡ Ap ip¡“u gp¡L$râesp A“¡L$ NZu h^u NB R>¡. k“u rgep¡“ lh¡ Ap ip¡“u 10du rkT““u s¥epfu L$fu flu R>¡. lpgdp„ s¡ ip¡“p cpNê$‘¡ DÑfpM„X$dp„ Æd L$p¡b£V$ “¡i“g ‘pL®$ Mps¡ ‘lp¢Qu lsu. Ap rkT““p ip¡“y iyqV„$N iê$ L$fu v$¡hpdp„ Apìe„y R>¡. k“u“¡ Apdp„ lp¡õV$ sfuL¡$ L$pd L$fhp dpV¡$ S>„Nu “pZp„ dmu füp„ R>¡. k“u rgep¡““u kp’¡ L$p¡ lp¡õV$ sfuL¡$ fZrhS>e tkl R>¡. iyqV„$N A„N¡ hps L$fsp k“u rgep¡“¡ L$üy ls„y L¡$ eyhp“p¡“¡ Aphfu g¡sp Ap A¡L$ dp¡V$p d„Q sfuL¡$ R>¡. kss Qp¡’p hj£ Ap ip¡dp„ lp¡õV$ sfuL¡$ fS|> ’B“¡ s¡ cpf¡ Myi R>¡. ip¡“u ’ud¡“¡ gB“¡ s¡ DÐkyL$ R>¡. sdpd eyhp hN®dp„ Ap ip¡“u gp¡L$râesp lpg“p hjp£dp„ h^u NB R>¡. s¡“y L$l¡hy R>¡ L¡$ Æd L$p¡b£V$ “¡i“g ‘pL®$“u S>ÁepA¡ AÞe cuX$cpX$hpmu S>Áep L$fsp„ AgN R>¡. Al] õ‘^p®dp„ A“¡ ip¡dp„ cpN g¡sp õ‘^®L$p¡“¡ apev$p¡ ’i¡. s¡“y L$l¡hy R>¡ L¡$ A¡dV$uhu“p Ap L$‘ëk ip¡dp„ cpN g¡hp“u bpbs s¡“p dpV¡$ ld¢ip fp¡dp„Q kdp“ flu R>¡. k“u rgep¡“ dpÓ Ap ip¡“p iyqV„$Ndp„ S> ìeõs “’u bëL¡$ s¡ L¡$V$gpL$ AÞe L$pe®¾$ddp„ ‘Z cpN gB flu R>¡. bp¡rghyX$dp„ sdpd gp¡L$p¡ s¡“¡ õhuL$pfu QyL$ep R>¡. iplê$M Mp““u qaëd fBkdp„ ApBV$d kp¢N L$ep® bpv$ sp¡ s¡“u gp¡L$râesp A“¡L$ NZu h^u NB R>¡. sdpd V$p¡‘ õV$pf kp’¡ ‘Z lh¡ k“u rgep¡“ Aphu flu R>¡. s¡“u ‘pk¡ Bd¡S> dyS>b“u qaëdp¡ Aphu flu R>¡ ‘f„sy s¡ ‘pqfhpqfL$ qaëddp„ L$pd L$fhp dpV¡$ ‘Z s¥epf R>¡. k“u rgep¡“ î¡ZubÝ^ qaëddp„ lpg L$pd L$fu flu R>¡. s¡“u riõs A“¡ Ly$imsp’u L$gpL$pfp¡“u kp’¡ kp’¡ r“dp®sp r“v$£iL$ Myi R>¡.

You might also like More from author