ખુબસુરત વાણી કપૂર વધુ સ્લિમ દેખાવા ઉત્સુક

Mbf-d„ybB

Arc“¡Óu hpZu L$‘yf“¡ ‘Z lh¡ qaëdp¡ lp’ gpNu flu “’u. Å¡ L¡$ hpZu L$‘yf dpÓ rlÞv$u qaëdp¡dp„ S> “l] bëL¡$ v$rnZ cpfs“u qaëddp„ ‘Z L$pd L$fhp dpV¡$ DÐkyL$ R>¡. s¡“u ‘pk¡ “p“u Ap¡af Aphu flu R>¡. ‘f„sy s¡ dp¡V$p L$gpL$pfp¡ kp’¡ L$pd L$fhp dpV¡$ Apiphpv$u R>¡. bp¡rghyX$“u qaëdp¡dp„ V$L$u fl¡hp dpV¡$ s¡ h^pf¡ õgud v$¡Mphhp dpV¡$ âepk L$fu flu R>¡. ApNpdu qv$hkp¡dp„ dp¡V$p Arc“¡spAp¡ kp’¡ L$pd L$fhp“u sL$ dmu S>i¡ s¡hp¡ Apiphpv$ s¡ ^fph¡ R>¡. b¡qa¾¡$dp„ lpgdp„ S> “S>f¡ ‘X¡$gu Arc“¡ÓuA¡ L$ü„y R>¡ L¡$, s¡ BÃR>¡ R>¡ L¡$ Aahp kpQu ‘X¡$ A“¡ s¡ ApNpdu kdedp„ bp¡rghyX$“p ky‘fõV$pf iplê$M Mp“ kp’¡ L$pd L$fu iL¡$. A¡L$ L$pe®¾$ddp„ hpZu L$‘|f¡ Ap dyS>b“u hps L$fu R>¡. Al¡hpgdp„ S>Zphhpdp„ Apìe„y R>¡ L¡$, hpZu L$‘|f“¡ gB“¡ A¡L$ qaëd iplê$M Mp“ kp’¡ b“phhp“u rlgQpg Qp¡‘X$p Üpfp lp’ ^fhpdp„ Aphu R>¡. ‘p¡sp“u ApNpdu qaëdp¡ A„N¡ ‘|R>hpdp„ Aphsp 28 hj}e Arc“¡Óu hpZu L$‘|f¡ L$ü„y ls„y L¡$, L$p¡B‘Z ep¡S>“p lSy> s¥epf ’B “’u. ‘V$L$’pdp„ lpg s¡ Aæepk L$fu flu R>¡. s¡“u ‘pk¡ L¡$V$guL$ qaëdp¡“u Ap¡af Aphu R>¡. b¡qa¾¡$ qaëd“¡ dm¡gp ârskpv$ A„N¡ hps L$fsp„ hpZuA¡ L$ü„y ls„y L¡$ s¡ dp“¡ R>¡ L¡$, b¡qa¾¡$ qaëd“¡ rdî ârskpv$ dþep¡ R>¡. L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡A¡ Ap qaëd“¡ ‘k„v$ L$fu R>¡ Äepf¡ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡A¡ qaëd“¡ ‘k„v$ L$fu “’u. qaëddp„ ‘p¡sp“p Sy>v$p fp¡g A„N¡ ‘yR>hpdp„ Aphsp hpZuA¡ L$ü„y ls„y L¡$, ‘V$L$’p D‘f sdpd bpbsp¡ Ap^pqfs fl¡ R>¡. buÅ âñ“p S>hpbdp„ hpZu L$‘yf¡ kamsp‘|h®L$ Apàep„ lsp„. fZhuftkl kp’¡“u ‘p¡sp“u qaëd“p k„b„^dp„ hpZu“¡ h^y âñp¡ L$fhpdp„ Apìep„ lsp„. fZhuf“u c|rdL$p“u ‘Z hpZuA¡ âi„kp L$fu lsu.

 

You might also like More from author