દેશની 60 મુખ્ય નદીઓને એકમેક સાથે જોડવા કવાયત: યોજનાને સરકારની લીલીઝંડી

Mbf-“hu qv$ëlu
ârshj® Arsh©rô$ L¡$ vy$L$pm“p âsp‘¡ Å“dpg“u “yL$ip“u v$¡i“¡ h¡W$hu ‘X¡$ R>¡. Ap hj£ ‘Z ‘|fâL$p¡‘dp„ k¢L$X$p¡ gp¡L$p¡ d©Ðey ‘pçep R>¡ A“¡ L©$rj“¡ A^^ “yL$ip“ ’ey„ R>¡. Å¡ L¡$ Aphu Apasp¡“¡ ‘lp¢Qu hmhp dpV¡$ lh¡ v$¡i“u 60 dy¿e “v$uAp¡“¡ Å¡X$hp“u dlÒhpL$p„nu ‘qfep¡S>“p“p¡ Apf„c V|„$L$ kdedp„ S> ’pe s¡hu Apip R>¡.
87 AbS> X$p¡gf“u Ap ep¡S>“pdp„ v$¡i“u âdyM “v$uAp¡“¡ Å¡X$hp“y„ Apep¡S>“ R>¡. Aphsp dpk’u S> âp¡S>¡¼V$“p¡ Apf„c ’pe s¡hu i¼esp R>¡. AV$g rblpfu hpS>‘¡eu“p “¡s©Ðhhpmu A¡“X$uA¡ kfL$pf Üpfp Ap ep¡S>“p“y„ rhQpfbuS> hphhpdp„ Aph¡gy„. lh¡ gp„bp rhg„b bpv$ hX$pâ^p“ “f¡ÞÖ dp¡v$u“u kfL$pf¡ Ap ‘qfep¡S>“p“¡ kpL$pf L$fhp iê$Aps L$fhp guguT„X$u Ap‘u v$u^u lp¡hp“y„ ÅZhp dm¡ R>¡.
N„Np krls“u v$¡i“u âdyM “v$uAp¡“y„ Ap„sf Å¡X$pZ ’sp„ v$¡idp„ v|$L$pm“p qv$hk¡ L$ped dpV¡$ c|sL$pm b“u Åe s¡d R>¡. Aphu S> fus¡ cpf¡ hfkpv$’u Aphsp ‘|fdp„’u ‘Z R|>V$L$pfp¡ ’i¡. L©$rj“¡ ‘pZu“u kdõep“p¡ L$pedu DL¡$g ‘Z dmu S>i¡. Ap D‘fp„s lÅfp¡ d¡Nphp¡V$ huS> DБpv$“ ‘Z k„ch b“i¡. ‘ep®hfZhpv$uAp¡ Ap ep¡S>“p“u rhê$Ý^ R>¡ ‘Z kfL$pf¡ lh¡ Apdp„ ApNm h^hp r“^p®f L$fu Q|L$u lp¡hp“y„ kyÓp¡“p lhpg¡’u ÅZhp dm¡ R>¡. Ap ep¡S>“p“p„ Apf„c¡ L¡$“ (L$Zp®hsu) A“¡ b¡shp “v$u“¡ ‘fõ‘f Å¡X$u v$¡hpi¡.
Ap bß¡ “v$uAp¡ cpS>‘ iprks DÑfâv$¡i A“¡ dÝeâv$¡i“p„ dp¡V$p rhõspfp¡“¡ Aphfu g¡ R>¡. Aphu S> fus¡ N„Np A“¡ Np¡v$phfu“p h¡X$apsp ‘pZu ‘Z “v$uAp¡“p„ Å¡X$pZ’u v$¡i“p„ AÞe cpNp¡“¡ gpcL$pfu b“i¡.

You might also like More from author