દેશની 60 મુખ્ય નદીઓને એકમેક સાથે જોડવા કવાયત: યોજનાને સરકારની લીલીઝંડી

Mbf-“hu qv$ëlu ârshj® Arsh©rô$ L¡$ vy$L$pm“p âsp‘¡ Å“dpg“u “yL$ip“u v$¡i“¡ h¡W$hu ‘X¡$ R>¡. Ap hj£ ‘Z ‘|fâL$p¡‘dp„ k¢L$X$p¡ gp¡L$p¡ d©Ðey ‘pçep R>¡ A“¡ L©$rj“¡ A^^ “yL$ip“ ’ey„ R>¡. Å¡ L¡$ Aphu Apasp¡“¡ ‘lp¢Qu hmhp dpV¡$ lh¡ v$¡i“u…

બેનઝીર ભૂટ્ટોની હત્યાના કેસમાં પરવેજ મુશર્રફ ભાગેડુ જાહેર

Mbf-Bõgpdpbpv$ ‘pqL$õsp““u b¡ hMs âpBd rdr“õV$f flu Q|L¡$gu b¡“Tuf cyË$p¡ lÐep L¡$kdp„ ‘pqL$õsp““u A¡ÞV$u V¡$fqfõV$ L$p¡V£$ Nyê$hpf¡ r“Z®e k„cmpìep¡. Ap dpdgpdp„ b¡ “¡ S>¡g“u kÅ k„cmphhpdp„ Aphu Äepf¡ ‘p„Q“¡ R>p¡X$hpdp„ Apìep R>¡.…

સાંસદો-ધારાસભ્યો વિરુદ્ધના કેસો ઝડપથી ચલાવવા અદાલતો-સરકારોને આદેશ

Mbf-“hu qv$ëlu fpS>L$ue “¡spAp¡ kpd¡“p L¡$kp¡“u d„’f Nrs kpd¡ kyâud L$p¡V£$ “pfpS>Nu ìe¼s L$fu R>¡. kyâud L$p¡V£$ Nyê$hpf¡ cpS>‘“p “¡sp Að“u D‘pÂepe Üpfp v$pMg L$fpe¡gu Ål¡f rls“u ky“phZu L$fsp„ S>Zpìey„ lsy„ L¡$, ip dpV¡$…